These Grey Days by Denis Gladkov & Yulia Metline for Client Magazine #18